กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสิทธา นามณี
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 2
E-mail :
Facebook : -
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง