งานพัสดุโรงเรียน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเด่นชัย เขตบุญไสย
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 6
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : งานพัสดุโรงเรียน     ตำแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุ