กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี