งานแนะแนว
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางฌาณ์ศินี สิกขากูล
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : งานแนะแนว     ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว
โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน