กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางผ่องใส ว่องกิตติสิน
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ภาษาเยอรมัน
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 4 เยอรมัน
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (เยอรมัน)