กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวฆรณี อ่อนประไพ
วุฒิการศึกษา : ศน.บ. การสอนวิชาภาษาไทย
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ EP/MEP/IEP