กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
วุฒิการศึกษา : อ.ด. ภาษาอังกฤษ/วรรณคดีฯ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 6 (IEP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)
และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
EP/MEP/IEP