โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายภาณุภัทร ลิ้มจํารูญ
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ