กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุชาดา สุมน
วุฒิการศึกษา : คม. บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 6 (IEP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น ม. 6/1 (IEP)