กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
วุฒิการศึกษา : ศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 5 (IEP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น ม. 5/1 (IEP)