โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
วุฒิการศึกษา : ป.เอก
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ