บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเกตุม สระบุรินทร์
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน     ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน