กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 6
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง รองหัวหน้าฯ สาขาเคมี
โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ     ตำแหน่ง