กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 6/1
E-mail : dekdeb93@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/werakij.skulpunt
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง