กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายศราวุฒิ ญาณะคำ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(เคมี) ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 5
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง