บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มบริหารบุคคล
 

นางสาวจำรูญลักษณ์ สุขสัมพันธ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและหัวหน้างานพัสดุ/เลขานุการกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ฯ
 

นางสาวเกศิรี จรัสกุล
งานสำนักงานผู้อำนวยการ/งานพัฒนาพัสดุ/หัวหน้างานของที่ระลึก

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ
การเงินกองทุนสวัสดิการฯ , การเงินและจัดซื้อร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเทพศิรินทร์
 

นายธฤษณัช อารมย์แก้ว
หัวหน้างานสารบรรณ