บริหารโครงสร้างกลุ่ม


รัตนาพร อรทัย
หน.ตึกเทิดพระเกียรติ

อาทร ธนวัฒน์
หน.ตึกนิภานภดล
 

สมชาย เสาวรัตน์
หน.งานไฟฟ้าและเครื่องเสียง