ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560


 บันทึกโดย Admin  10 มี.ค. 2560
>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<

>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์<<หมายเหตุ

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  12  มีนาคม  2560  เวลา  9.00 ที่ห้อง  154 และ 155

 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

มอบตัวในวันที่  19 มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. 

ที่ห้องประชุมเทิดพระเกียรติผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 6251