DS Pre-Test' 61 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 บันทึกโดย Admin  16 ธ.ค. 2560

 
กำหนดการ

1. สมัครผ่านเว็บไซต์    วันนี้  15 ธันวาคม 2560
   คลิกที่เว็บ-->         https://pretest.debsirin.ac.th   
   ชำระเงิน                ถึงวันที่  15 ธันวาคม 2560 ผ่านธนาคารกรุงไทย   
                (กรณีสมัครออนไลน์และชำระเงินแล้ว)

2. สมัครที่โรงเรียนเทพศิรินทร์  วันที่ 1 พฤศจิกายน -  16 ธันวาคม 2560 
(ผู้ปกครองสามารถสมัครแทนได้)


 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
        1.  รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน  3  รูป
        2.  เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
        3.  ค่าสมัครสอบ  400  บาท

ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ
มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย


ประกาศรายชื่อ      16 ธันวาคม  2560 

คลิก -รายชื่อผู้สมัครผ่านเว็บไซต์     

คลิก -> รายชื่อผู้สมัครที่โรงเรียน  

(ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ ได้จากบัตรประจำตัวสอบ)

ทดสอบ              17  ธันวาคม 2560

ประกาศผล          27  ธันวาคม 2560


ผู้เข้าชม : 26364