ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ


 บันทึกโดย Admin  28 มี.ค. 2561นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  28  มีนาคม  2561  เวลา  09.00  น.   ณ  ห้อง  144  ชั้น  4  ตึกเยาวมาลย์อุทิศ  


นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนต้องมาสอบในวันที่ 31  มีนาคม  2561  ตามประกาศผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 7747