ประกวดราคาจ้างทำโต๊ะ-เก้าอี้ โรงอาหาร 2561


 บันทึกโดย Admin  20 เม.ย. 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์
ประกวดราคาจ้างทำโต๊ะ-เก้าอี้ โรงอาหาร 2561


โรงเรียนเทพศิรินทร์ มีความประสงค์จะจ้างทำโต๊ะและเก้าอี้สแตนเลส
จำนวน ๑๐๐ ชุดราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)


ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.


download เอกสารทั้งหมดได้ที่นี่ >> goo.gl/2GtjFu

ผู้เข้าชม : 1469