ห้องเรียน และตารางเรียนเสริมก่อนเปิดภาคเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561


 บันทึกโดย Admin  01 พ.ค. 2561
>>ตารางเรียนเสริมก่อนเปิดภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2561<<


>>ตารางเรียนเสริมก่อนเปิดภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2561<<


หมายเหตุ
1.  การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์
2.  วันที่  3  พฤษภาคม  2561  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเทพศิรินทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รายละเอียดหัวหน้าระดับจะเป็นผู้ประสานกับนักเรียน)
3.  วันที่  4  พฤษภาคม  2561 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเทพศิรินทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (รายละเอียดหัวหน้าระดับจะเป็นผู้ประสานกับนักเรียน)
4.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษชั้น ม.2  ม.3  และ ม.5  เรียนเสริมก่อนเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่  2 - 10 พฤษภาคม 2561 (สำหรับตารางเรียนหัวหน้าโครงการฯ จะเป็นผู้ประสาน)

ผู้เข้าชม : 8854