ประกวดราคาลิฟต์โดยสาร 2 ตัว ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2


 บันทึกโดย Admin  23 ก.ค. 2561

ประกวดราคาซื้อซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.debsirin.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2621-5801-2 ต่อ 206 ในวันและเวลาราชการ


ดาว์นโหลด >> ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์
 
ดาว์นโหลด >> เอกสารประกวดราคาซื้อลิฟท์

ดาว์นโหลด >> คุณลักษณะลิฟท์

ผู้เข้าชม : 613