ประกวดราคาลิฟต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาแบบ e-bidding ครั้งที่ 2


 บันทึกโดย Admin  04 ส.ค. 2561


ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลดเอกสาร >> เอกสารการยื่นขอเสนอลิฟท์โดยสาร <<
คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลดเอกสาร >> เอกสารการรายละเอียดคุณสมบัติลิฟท์โดยสาร <<

ผู้เข้าชม : 650