นวัตกรรมบูรณาการ หลักสูตรใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 บันทึกโดย Admin  08 พ.ย. 2561

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรใหม่ “นวัตกรรมบูรณาการ” เริ่มเปิดเรียนปี 2562 นี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation)” ขึ้นเพื่อรองรับระบบการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สร้างผู้นำและบัณฑิตรองรับอนาคต (future  leaders) ให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม (Demand-driven curriculum) ที่มีความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในระดับโลกที่มีความซับซ้อนและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์สุขได้อย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) [Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation (International Program)] และมีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โดยหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) นี้ จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 17 ธันวาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่  http://inter-bascii-chula.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2218 3106 หรืออีเมล admin@inter-bascii-chula.com

ที่มา https://www.chula.ac.th/news/14178/

ผู้เข้าชม : 883