ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ


 บันทึกโดย Admin  27 มี.ค. 2562

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  27  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 - 16.30  น.   ณ  ห้อง  147  ชั้น  4  ตึกเยาวมาลย์อุทิศ  


ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 10567