การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


 บันทึกโดย Admin  10 มิ.ย. 2563

ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเทพศิรินทร์
ตามหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ ศธ 04006/ว1666 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

ผู้เข้าชม : 21230