ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย


 บันทึกโดย Admin  15 มี.ค. 2556

 

การดำเนินการตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทยของจังหวัดเพชรบูรณ์

·       ที่มา

คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทยตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยได้รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทยเพื่อส่งเสริมการใช้เลขไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒พฤษภาคม ๒๕4๓ ควบคู่กันด้วย  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มในระบบปฏิบัติการ Thai OS พร้อมทั้งในทุกหน่วยงานใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม รวมทั้งให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย เพื่อส่งเสริมการใช้เลขไทยด้วย

·       การดำเนินการของจังหวัด

          จังหวัดได้มีหนังสือ ที่ พช 0016.1/ว 4278 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 แจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น มีส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการติดตั้งและใช้ฟอนต์มาตรฐานดังกล่าวให้จังหวัดทราบแล้ว จำนวน 23 หน่วยงาน ซึ่งยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการแต่อย่างใด

·       ข้อเสนอ

นำเรียนที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดด้วย

 

รายชื่อฟอนต์มาตรฐานราชการไทย จำนวน 13 ฟอนต์

1.   TH Sarabun PSK

2.   TH Chamornman

3.   TH Krub

4.   TH Srisakdi

5.   TH Niramit AS

6.   TH Charm of AU

7.   TH Kodchasal

 

8.   TH K2D July8

9.   TH Mali Grade 6

10.  TH Chakra Petch

11.  TH Baijam

12.  TH KoHo

13.  TH Fah Kwang


รายชื่อฟอนต์มาตรฐานราชการไทยที่สามารถพิมพ์ตัวเลขอารบิกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยอัตโนมัติ
   จำนวน  ๒  ฟอนต์

1.   TH Sarabun IT9

2.   TH Niramit IT9

 

 

มุมดาวน์โหลด

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 

 v Font TH SarabunPSK Package win32.zip

 v Font TH SarabunPSK Package font setup.zip

 v Font TH Sarabun IT9 / TH Niramit IT9 IT9.zip

 v คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH SarabunPSK Package doc1.pdf

 v คำแนะนำในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการติดตั้งและใช้งาน doc2.pdf

แบบฟอร์มหนังสือราชการภาษาไทย (Template)

 v การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm

 

v แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับส่วนราชการภายนอกของระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์

     CABNET

     http://www.cabinet.thaigov.go.th/template.htm

ที่มา : http://www.phetchabun.go.th/font_thai/index.htm

ผู้เข้าชม : 2651