แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน


 บันทึกโดย Admin  09 ก.ย. 2559

คลิกที่นี่เพื่อกรอกคะแนน online 

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มิถุนายน- กันยายน 2559

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2559

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2558

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2558

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม  2558

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม  ๒๕๕๘

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม  2557

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม  2557

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน ธ.ค. 2556 - ม.ค. 2557

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2556‏

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2556

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556


ที่มา : http://www.debsirin.ac.th/news/view.php?id_news=0000000168

ผู้เข้าชม : 4630