เกียรติภูมิแห่งวันวาน : ๑๙ ก.ย. ๕๖ - ๙๐ ปี น สิยา โลกวฑฺฒโน


 บันทึกโดย Admin  10 ม.ค. 2566


"น สิยา โลกวฑฺโน - ไม่ควรเป็นคนรกโลก" เป็นคติพจน์ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ณาณวรเถร) ได้ประสาทให้แก่โรงเรียน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๖ ในการออกหนังสือแถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ฉบับแรก โดยสมเด็จฯท่านได้แสดงธรรมิกถา ในพิธีรับสมาชิกอนุกาชาดเข้าประจำหน่วย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยได้อธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ว่า

ที่มา : http://www.debsirinalumni.org/history.php?id_his=4&page=1&group=6

ผู้เข้าชม : 5088