''การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์'' งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 / 2556 สพม. เขต 1


 บันทึกโดย Admin  10 พ.ย. 2556

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.30น. - 12.00 น.

ตารางสรุปโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ

โรงเรียน

สังกัด

นักเรียน

ครู

1

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. ด.ญ.กันยาวดี    ถุงพลอย
2. ด.ญ.นเรศา    ใจบุญสวัสดิ์
3. ด.ช.นพดล    ขำน้อย

1. นางสาวเบญจวรรณ    มณีเนียม
2. นางปราณี    วิศวพิพัฒน์

2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. ด.ญ.ชาลิสา    ไตรรัตนศิลป์
2. ด.ญ.ธนัชชา    โกมลวัฒนานันท์
3. ด.ญ.ปณิดา    แก้วจิตร

1. นางศิริลักษณ์    เฟื่องกาญจน์
2. นางสาวรัตนา    กาญจนสาลี

3

โรงเรียนราชนันทาจารย์ (สามเสนวิทยาลัย 2)

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. ด.ญ.ธนาภา    ศรีโท
2. ด.ญ.รวินันท์    ศรีมาลานนท์
3. ด.ญ.ศศิชาพร    โง๊ะบุดดา

1. นางสาวกมลวรรณ    ทองบุญเหลือ

4

โรงเรียนวัดบวรมงคล

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. ด.ญ.อภิชญา    ธีระวานิช
2. ด.ญ.นัทชา    สิงห์ยะบุศย์
3. ด.ญ.อารียา    อริยะ

1. นายรัชพงษ์    ศรีมามาศ
2. นางปณิดา    วรรณบุตร

5

โรงเรียนวัดราชบพิธ

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

6

โรงเรียนทวีธาภิเศก

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. นางสาวลดาวรรณ    จิโรภาส
2. นางประยูร    โอ่งเคลือบ

7

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. ด.ญ.นิสากร    พรหมประทุม
2. ด.ช.ปฏิภาณ    อัศวเจริญกุล
3. ด.ญ.พิมพิศา    สาระไชย

1. นายจวบ    สัตย์บุรุษ
2. นายวัชรพงษ์    ผลจันทร์

8

โรงเรียนเทพศิรินทร์

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. ด.ช.พีรดนย์    กระจ่างโพธิ์
2. ด.ช.พงศ์พล    แก้วกำพลกุล
3. ด.ช.ธนภัทร    ขจรชัยกุล

1. นายเสฏฐวุฒิ    โมลานิล
2. นางสาวอรณิชา    นันทพฤทธิ์


 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ

โรงเรียน

สังกัด

นักเรียน

ครู

1

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. นางสาวอัณณ์    อารยะพิพัฒน์กุล
2. นางสาวกฤชอร    ศรีรัตน์
3. นายกิตติพงษ์    อนุกูลวิทยา

1. นางปราณี    วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ    มณีเนียม

2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. นางสาวพัตราพร    ศรีวิไล
2. นางสาวพรรณภัสสร    ศรีภิรมย์มิตร
3. นายศิริพล    หวังสิทธิเดช

1. นางศิริลักษณ์    เฟื่องกาญจน์
2. นายวีรวุฒิ    ฉกะนันท์

3

โรงเรียนราชนันทาจารย์ (สามเสนวิทยาลัย 2)

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. นายอรรฆพร    วงศ์ชัยสถาพร
2. นายณัฐพล    รุจิวัฒนกุล
3. นางสาวสุธีรา    เพิงคาสุคันโธ

1. นายซุปเป้อร์    สุกันทา
2. นางสาวสุนิตษา    บุญอภัย

4

โรงเรียนวัดรางบัว

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. นายปฏิภาณ    ทวีการ
2. นายอดิศร    กิจจำรูญ
3. นายศุภฤกษ์    สารวิทยาคม

1. นางสาวเพ็ญศรี    นวลศรี
2. นางศุภสินี    เพ็งจันทร์

5

โรงเรียนวัดราชโอรส

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. นายอิศเรศ    ประจิตต์มุทิตา
2. นายอภิรัฐ    ได้ดี
3. นางสาวนฤมล    สว่างเกียรติกุล

1. นายชวลิต    มะสำอินทร์
2. นางสาวสิริเพ็ญ    ชัยศิริมหามรกต

6

โรงเรียนวัดราชบพิธ

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

7

โรงเรียนทวีธาภิเศก

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. นายวงศพัทธ์    คงพิมลรัตน์
2. นายพุฒินาท    ศีติสาร
3. นายเอกพจน์    ทรวงมั่น

1. นางประยูร    โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ    จิโรภาส

8

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. นางสาวชลธิชา    หาญอนันต์
2. นางสาวณัฐสิมา    ธรรมธร
3. นางสาวเบญจมาภรณ์    ผู้อยู่สุข

1. นายจวบ    สัตย์บุรุษ

9

โรงเรียนเทพศิรินทร์

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 1

1. นายพัทธพงศ์    เอื้อมลฉัตร
2. นายปวีณ    ปิยะประภาพันธ์
3. นายณัฐภัทร    อนุดวง

1. นายวีรกิจ    สกุลพันธุ์
2. นายสุรชัย    ปิยะประภาพันธ์

ผู้เข้าชม : 2245