นายภาณุวัชร ธนาพรภัทร์ ชนะเลิศแข่งภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ


 บันทึกโดย Admin  14 พ.ย. 2556

การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 

นายภาณุวัชร ธนาพรภัทร์ 

ชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการอ่านออกเสียง


จัดการแข่งขันโดย
ศูนย์เครือค่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ครูผู้ฝึกสอน นางผ่องใส  ว่องกิตติสิน

ผู้เข้าชม : 1548