เทคโนฯธนบุรี รับตรงประเภทเรียนดี ปี58


 บันทึกโดย Admin  25 ก.ย. 2557
โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

หมายเหตุ : ยกเว้นผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หากมีชื่อได้เข้าสอบ ต้องส่งเอกสารการสมัครไปที่คณะฯ ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2557

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1. สำเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
2. Personal Statement of Motivation (max. one A4 sheet)
(Why do you want to attend SoA+D and what do you hope to accomplish from your education?)

ที่มา : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/18634

ผู้เข้าชม : 915