มหิดล อินเตอร์ รับน.ศ.ใหม่ ตุลานี้ มีทุนก่อนเรียน-ระหว่างเรียน


 บันทึกโดย Admin  25 ก.ย. 2557

ม.มหิดล อินเตอร์ รับน.ศ.ใหม่17 สาขา ตุลานี้
พร้อมมีทุนก่อนเข้าเรียน-ทุนระหว่างเรียนจำนวนมาก


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 สาขาวิชา ได้แก่
 
-หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, และนิเทศศิลป์
 
-หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการจัดการการบริการนานาชาติ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจ ระหว่างประเทศ, การตลาด และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
-หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์
 
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติยังมีทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก อาทิ  
 
-ทุนก่อนเข้าเรียน ได้แก่ ทุนเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์พัฒนา และทุนนักศึกษาพิการ
 
-ทุนระหว่างเรียน ได้แก่ ประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาเรียนดี ทุนสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรม ทุนทูตภาษาต่างประเทศ ทุนส่งเสริมผู้นำเยาวชน ทุน MUIC Young Ambassadors และทุนโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS)    ฯลฯ
 
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  หน่วยรับสมัครและจัดสอบโทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th ได้ระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม  2557
 


ที่มา : http://blog.eduzones.com/magazine/134546

ผู้เข้าชม : 1107