มาแล้ววว ระเบียบการ รับตรง มศว


 บันทึกโดย Admin  18 ต.ค 2557มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) 

ประจำปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 

โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 

ที่จัดสอบโดย สทศ.
โดยมีองค์ประกอบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 

ตาม >> รายละเอียดแนบ <<

จาก http://admission.swu.ac.th/new_message_detail.php?id=570070
ข้อควร(ต้อง)ทราบ!!!


1. การสมัคร ยื่นคะแนน สามารถยื่นได้ 3 สาขา (ไม่เรียงอันดับการพิจารณาคะแนนสาขาที่เลือก ไม่เหมือน Admission) นักเรียนสามารถมีชื่อสัมภาษณ์ ได้ทั้ง 3 สาขา แต่!! จะเลือกสัมภาษณ์ได้แค่ สาขาเดียว (ยกเว้น วัน เวลา ช่วงอันดับ รอบการสัมภาษณ์ ไม่ตรงกัน)

2. การสมัครรับตรง มศว 2558 จะพิจารณาจากคะแนน GAT PAT ครั้งที่ 1/2558 และ 7 วิชาสามัญเท่านั้น (เด็กซิ่วหรือไม่ซื่ว ต้องสอบเหมือนกัน ยกเว้น บาง คณะ/สาขา ที่ ไม่ใช่7วิชาสามัญ) และ บางสาขา อาจไม่รับเด็กซิ่ว/สายอาชีพ/วุฒิเทียบเท่าจากที่อื่น/ต่างประเทศ ซึ่ง คุณสมบัติเฉพาะ จะมีประกาศออกมาให้ทราบในภายหลั

3. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่ออาชีพ ไม่มีการรับตรง เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เป็นนานาชาติ แต่จะเปิดรับในภายหลัง (ในปีการศึกษา 2558 นี้) แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะรับรูปแบบใด

4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (ทั้งหลักสูตร ศศ.บ. และ กศ.บ. 5ปี) เปิดรับผ่านระบบAdmission เท่านั้น

5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส ใช้ PAT 7.1 ไม่ใช่ PAT1 ได้ดำเนินการแจ้งไปยังงานรับนิสิตใหม่ให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการอัพโหลดระเบียบการใหม่เรียบร้อย)

6. คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับแค่บางจังหวัด จะมีระเบียบการรับสมัครออกมาในภายหลัง

7. คณะสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) เรียนทั้งหลักสูตรการท่องเที่ยว และหลักสูตรการโรงแรม ไ้ด้วุฒิปริญญาวุฒิเดียว คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) Bachelor of Business Administration (Tourism and Hotel)

8. หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี คือ หลักสูตร "ครู" ซึ่งกระจายตามคณะต่างๆ ไม่ได้รวมไว้ใน "คณะศึกษาศาสตร์" เพียงอย่างเดียว โดย คณะศึกษาศาสตร์ มี 2 สาขา ได้แก่ ประถมศึกษา (ป.1-6) และ ปฐมวัย (อนุบาล) *สาขาปฐมวัยไม่ได้รับผ่านการรับตรง โดยจะมีการรับผ่านรูปแบบอื่น โปรดติดตามข่าวสารต่อไป

คำเตือนนน!! การสมัคร GAT PAT ควรเลือกสมัคร เผื่อ การยื่นรับตรง คณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย/รูปแบบ อื่นๆไว้ด้วย เป็นการเตรียมแผนสำรองไว้ กันพลาด และ
จง"อ่านระเบียบการ"อย่างละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนทุกครั้ง.....


ที่มา : https://www.facebook.com/prswu

ผู้เข้าชม : 1212