รวมโควตานักกีฬา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2558


 บันทึกโดย Admin  29 ต.ค 2557โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
	มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 
           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 
 
โควตาผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น 
	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่   
           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่
           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 
 
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 
	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558
           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร คลิกที่นี่ 
           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 
 
โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ 
	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2557
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด ชนิดกีฬาที่เปิดรับ คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่
           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่
 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา 
	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2557
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ชนิดกีฬาที่เปิดรับ คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่
           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่
 
โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา 
	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557
           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 
           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 
 
โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 
	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่  3 พฤศจิกายน 2557 - 1 ธันวาคม 2557
           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 
           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 
 
โควตานักกีฬา 
	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2558
           - กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 : วันที่ 26 สิงหาคม 2557 – 8 ธันวาคม 2557
           - กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 : วันที่ 9  ธันวาคม 2557 - 30 มีนาคม 2558
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่
           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่
 
โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย(โครงการทับทิมสยาม) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558
           - กำหนดการรับสมัคด้วยตนเอง :  3 – 13 พฤศจิกายน 2557
           - กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ :  8 ตุลาคม 2557 – 24 ธันวาคม 2557 
           - ดาวน์โหลด การรับสมัคร คลิกที่นี่ 
           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่ 
           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี 
 
           - กำหนดการรับสมัคร :  15 กันยายน 2557 – 31 ตุลาคม 2557 
           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 – 31 ตุลาคม 2557

ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 1765