มธ.จัดให้51ที่นั่งรับเด็กกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย ปี58


 บันทึกโดย Admin  31 ต.ค 2557โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 


กำหนดการรับสมัคร

           - รับสมัคร : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – 1 ธันวาคม 2557 

 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           - เปิดรับ 16 คณะ รวม 51 คน ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชา เท่านั้น

           คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           คณะรัฐศาสตร์             คณะเศรษฐศาสตร์

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์            คณะศิลปศาสตร์

            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คณะวิศวกรรมศาสตร์

            คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

            คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียนหรือนอกห้องเรียน ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

              ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัดสวนราชการอื่น โรงเรียนเอกชนในสังกัดของคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนทางเลือก โดยมีตำแหน่งต่างๆในกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน ได้แก่ ประธานนักเรียน กรรมการสภานักเรียน หรือตำแหน่งอื่นใดที่เป็นผู้นำนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยในตำแหน่งดังกล่าวต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแตเพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่ต้องรับรองทั้งตำแหน่งและการทำกิจกรรมจริง

              ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยนอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคเอกชน หรือ ภาคชุมชน หรือ องค์กรเอกชน ได้แก่ การเป็นสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ เป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร หรือตำแหน่งอื่นใดโดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแตเพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรอง

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ

           คณะรัฐศาสตร์

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะเศรษฐศาสตร์

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           - ต้องลงทะเบียนเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

           - การพิจารณาประวัติการทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย

           - การพิจารณาการเข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย

 

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ ดังนี้

             - โครงการรับตรง

             - โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

             - โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

             - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

             - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

             - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

             - โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

             - โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             - โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

             - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

             - โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ

 

 


             - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

             - Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่      

             - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่  


ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 2746