รวมรับตรงที่หมดเขตในเดือน มกราคม 2558


 บันทึกโดย Admin  23 ธ.ค. 2557

2 มกราคม  2558
คณะดำเนินการจัดสอบ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ใช้คะแนน GAT/PAT สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
​​
9 มกราคม 2558
โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) ม.ธรรมศาสตร์
โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร
โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร
โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร
โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 
​​
12 มกราคม 2558
โครงการทุนมงคลสุข ม.สงขลานครินทร์  แบบพิจารณาผลการเรียน


15 มกราคม 2558
รับตรง โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา 
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา
โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา


16 มกราคม 2558
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง
โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง  
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์  
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.แม่ฟ้าหลวง  
โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง


19 มกราคม 2558
โครงการ Active Recruitment สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558 รอบ 1


​20 มกราคม 2558
ม.แม่โจ้ 


​21 มกราคม 2558
หลักสูตรวิศวกรรมการบินนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 
โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2558


​23 มกราคม 2558
โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง


​​26 มกราคม 2558
ICT ม.มหิดล 2558 ครั้งที่ 2


30 มกราคม 2558
โครงการการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.เชียงใหม่
รับตรง โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558
โควตา คณะวิทยาศาสตร์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง


​​31 มกราคม 2558
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2558

ที่มา : https://www.02dual.com

ผู้เข้าชม : 1754