รางวัลชนะเลิศ การแข็งขันหมากล้อมประเภท Friend Game ทีม 3 คน
ผู้ได้รับรางวัล : นายธัชพล อรรถพลประวิทย์,นายกันตนพ ลิขิตสมบูรณ์, นายณภัทร วรสานนท์
รายละเอียดผลงาน :

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลชนะเลิศ การแข็งขันหมากล้อมประเภท Friend Game ทีม 3 คน

Page      | 1 |