รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกาษา 10,000 บาท การแข่งขันแสดงควาสามารถการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
ผู้ได้รับรางวัล : นายรณฤทธิ์ อริยะพัฒนพาณิชย์ ม.6/5
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันรางวัลการแสดงความสามารถการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 จัดโดยวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แข่งขันแสดงควาสามารถการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6

Page      | 1 |