รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมโล่และทุนการศึกษา 7,000 บาทการแข่งขันแสดงควาสามารถการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
ผู้ได้รับรางวัล : นายภูเก็ต เลิศในเกียรติ ม.6/5
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันรางวัลการแสดงความสามารถการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 จัดโดยวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมโล่และทุนการศึกษา 7,000 บาทการแข่งขันแสดงควาสามารถการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6

Page      | 1 |