นักเรียนระดับชั้น ม. 6 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
22 ก.พ. 2557 เวลา 08:30น. ถึง 24 ก.พ. 2557 เวลา 17:00น.