กรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์
วาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ประธานคณะกรรมการ
นายมังกร กุลวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายธนา ไชยประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
พันเอกยรรยง ภัทรเลาหะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสำเร็จ โชติมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ
พันตำรวจเอกเสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชญายุทธ บุญชิต ผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์ ผู้แทนครู
นายสิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร ผู้แทนศิษย์เก่า
นายไชยสิทธิ์ คุณสิริประภารัตน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายภาส ภาสสัทธา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระเทพโมลี ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
พระศรีวิศาลคุณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการและเลขานุการ
นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์