กรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์
วาระ พ.ศ. 2555 – 2558

ประธานคณะกรรมการ
นายธนา ไชยประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายมังกร กุลวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประสิทธิ์ มีแต้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณัฐพงศ์ พรประยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมนึก กมลเสวีกุล ผู้แทนผู้ปกครอง
นายสำเร็จ โชติมงคล ผู้แทนนักเรียนเก่า
นางสาวดวงกมล เหมะรัต ผู้แทนครู
นายประสิทธิ์ สิงห์ดำรงค์ ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสุวัฒน์ ตันเสถียร ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
พระเทพโมลี ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
พระมหาจีรพันธ์ วรญาโณ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการและเลขานุการ
นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์