การมอบตึกเยาวมาลย์อุทิศและตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดา

            จากหนังสือการมอบตึกที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคลพระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าเฉลิม พลทิฆัมพรและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการได้ลงพระนามนั้นมีข้อความตอนหนึ่งว่า

            "ตึกเยาวมาลย์อุทิศและตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดาตึกทั้ง๒นี้ท่านผู้สร้างมีพระประสงค์จะมอบถวายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด แต่ ยังมิทันได้ถวายก็สิ้นพระชมม์ไปเสียก่อน เมื่อเป็นดังนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธยุคล พระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้า เฉลิมพลทิฆัมพร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ทั้ง๓พระองค์ เป็นผู้ได้รับมรดกเห็นเป็นหน้าที่จะต้องรับ ภาระนี้ต่อไปจนถึงที่สุด หาไม่แล้วจะเป็นการยุ่งยากเกิดขึ้นในภายหลังอัน เกี่ยวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อตัดความกังวลในเรื่องนี้ทั้ง สามพระองค์มีสมานฉันท์ร่วมกันว่า วัดเทพศิรินทราวาส เป็นวัดที่ราชสกุลลดาวัลย์ เคยอุปการะ ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่๕ คล้ายเป็นวัดประจำสกุลนี้ก็ว่าได้ เมื่อสิ่งใดสิ่งก่อสร้างในเขตของวัดด้วยทุนของราชสกุลนี้จึงควรมอบเป็นกรรมสิทธิ์ แก่วัดผู้ใดจะกล่าวเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เพราะฉนั้นขอมอบตึกทั้งสองหลัง ตามที่ระบุนามข้างต้นเป็นสมบัติของวัดเทพศิรินทรา วาส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอพระสงฆ์ทั้งปวง อันมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นประธาน จงรับสถานศึกษาทั้ง๒แห่งนี้ ไว้เป็นสมบัติของวัดเทพศิรินทราวาส ไว้บำเพ็ญประโยชน์ตามควรแก่กาละเทศะ ถวายแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙"
            ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ทรงประทานทุนทรัพย์จำนวน ๔,๒๘๐บาทให้สร้างโรงพละศึกษาขึ้นตั้งที่ข้างศาลาการเปรียญในวัด โดยสร้างสำเร็จเมื่อ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๔