กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาวเกศิรี จรัสกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางฐษา จันทรังษี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวันชัย อ่ำประชา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 

นายอาทร ธนวัฒน์
หัวหน้างานดนตรีไทย

นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายผลินท์ พิชัยรัตน์
หัวหน้างานวงโยธวาทิต
 

นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท์

นางสาวศศิธร พูลหวัง

นางสาวพรรณภัทร เพ็ชรอุไร