กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาวเกศิรี จรัสกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางฐษา จันทรังษี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท์

นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายผลินท์ พิชัยรัตน์
หัวหน้างานวงโยธวาทิต
 

นางสาวศศิธร พูลหวัง

นายอาทร ธนวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์พิเศษฝ่ายดนตรีไทย

นายพรพงษ์ สีลายงค์
หัวหน้างานวงดนตรีไทย

นางสาวพรรณภัทร เพ็ชรอุไร