กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวเกศิรี จรัสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาวศศิธร พูลหวัง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ

นายผลินท์ พิชัยรัตน์
หัวหน้างานวงโยธวาทิต

นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท์
 

นางสาวพรรณภัทร เพ็ชรอุไร

นายอาทร ธนวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์พิเศษฝ่ายดนตรีไทย

นายพรพงษ์ สีลายงค์
หัวหน้างานวงดนตรีไทย