กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาวเกศิรี จรัสกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางฐษา จันทรังษี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายผลินท์ พิชัยรัตน์
หัวหน้างานวงโยธวาทิต

นายอาทร ธนวัฒน์
หัวหน้างานดนตรีไทย

นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

นางสาวพรรณภัทร เพ็ชรอุไร

นางสาวศศิธร พูลหวัง

นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท์