โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง
  - aaaaaaaaaaaaaaaa
  - bbbbbbbbbbbbbbbbbb

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางบุษบา ประยูรทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 

นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
 

ลักขณา ทรัพย์วารีย์
หัวหน้างานพยาบาล

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
 

นางฐษา จันทรังษี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์