โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง
  - aaaaaaaaaaaaaaaa
  - bbbbbbbbbbbbbbbbbb

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายภาณุภัทร ลิ้มจํารูญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 

นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
หัวหน้างานอนามัย

นางฐษา จันทรังษี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
 

นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายศุภชัย เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อการบริหาร

สมชาย เสาวรัตน์
หัวหน้างานเครื่องเสียง

นางสาวณดาพัณ จันทวาศ
เจ้าหน้าที่งานสำนักงานและงานยานพาหนะ