โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง
  - aaaaaaaaaaaaaaaa
  - bbbbbbbbbbbbbbbbbb

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางบุษบา ประยูรทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 

นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางฐษา จันทรังษี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 

นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
หัวหน้างานอนามัย

นางณดาพัณ จันทวาศ
เจ้าหน้าที่งานสำนักงานและงานยานพาหนะ