โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง
  - aaaaaaaaaaaaaaaa
  - bbbbbbbbbbbbbbbbbb

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายมงคล อินทรโชติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 

นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางฐษา จันทรังษี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 

นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
หัวหน้างานอนามัย
 

สมชาย เสาวรัตน์
หัวหน้างานเครื่องเสียง

นายศุภชัย เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อการบริหาร

นางสาวณดาพัณ จันทวาศ
เจ้าหน้าที่งานสำนักงานและงานยานพาหนะ