โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายมงคล อินทรโชติ
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook : -
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป