กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นางดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล

นายสมชาย เสาวรัตน์

นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง

นางสาวอัญมณี ทู้ไพเราะ
 

นางสาวรัตนา พรมบุตร

นางฐานิตา เลพล

นางสาวธันย์ชนก ศรีอำไพ