กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นางสาวอัญมณี ทู้ไพเราะ
 

นางสาวรัตนา พรมบุตร

นางฐานิตา เลพล

นางสาวธันย์ชนก ศรีอำไพ