งานพัสดุโรงเรียน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายเด่นชัย เขตบุญไสย
ผู้ช่วยพัสดุ