งานพัสดุโรงเรียน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวจำรูญลักษณ์ สุขสัมพันธ์
หัวหน้างานพัสดุ
 

นายเด่นชัย เขตบุญไสย
ผู้ช่วยพัสดุ