งานพัสดุโรงเรียน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นายวรวุฒิ อาจเดช
หัวหน้างาน พัสดุ
 

นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 

นางสาวอรสา ศรีอุทธา

นายศศิบุตร ลี้ตระกูล