งานพัสดุโรงเรียน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางสาวจำรูญลักษณ์ สุขสัมพันธ์
หัวหน้างานพัสดุ