บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายภาณุภัทร ลิ้มจํารูญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 

นายเกตุม สระบุรินทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ
การเงินกองทุนสวัสดิการฯ , การเงินและจัดซื้อร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเทพศิรินทร์

นางสาวเกศิรี จรัสกุล
งานสำนักงานผู้อำนวยการ/งานพัฒนาพัสดุ/หัวหน้างานของที่ระลึก
 

นายธฤษณัช อารมย์แก้ว
หัวหน้างานสารบรรณ