บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางรวิกานต์ บุญฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 

นางสาวอัญมณี ทู้ไพเราะ
 

นางสาวเกศิรี จรัสกุล
งานสำนักงานผู้อำนวยการ/งานพัฒนาพัสดุ/หัวหน้างานของที่ระลึก

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ
การเงินกองทุนสวัสดิการฯ , การเงินและจัดซื้อร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเทพศิรินทร์